Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) [JA2] obchodní společnosti číslem 203601741 provozovaný eshop Sneak4you.com

1.1.      , identifikační číslo:203601741, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Sliven, [JA3]  (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.Sneak4you.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.[JA4] 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, anglickém jazyce a jiném na základně žádosti kupujícího či dle domluvy obou stran.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. (Nevztahuji se na změnu doby doručení, která může byt změněná. A upravují předchozího znění obchodních podmínek.)

 1. uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a oznámit prodávajícímu (pokud tak neučiní, prodávajíc nenese vinu ani povinnost na pozdější reklamace). [JA5] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsícu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. uzavření kupní smlouvy

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.      Veškeré toto zboží je sdíleno ze zahraničních serveru a následně zprostředkováno klientům. (jako služba pomáhající přepravit a doručit zboží uváděné ze zahraničních serveru)

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků[JA6] . [JA7] Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.[JA8]  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4.      Cena uvedena na webovém rozhraní obchodu, obsahuje také náklady spojené s balením a dodáním zboží. [JA9] Detailnější Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží je možno požádat dodatečně.

3.5.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.5.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.5.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.5.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. [JA10] Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce[JA11]  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká objednání objednávky u dodavatele (odeslaný track code balíčku), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího (na vyžádaní).

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10.  Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky umístěné na našem eshopu jenž je sdílena ze zahraničních serveru.

3.11.  Služba je poskytována za odměnu.

3.12.  Poskytovatel zboží neprodává, není ani jeho dovozcem a dodavatelem ve smyslu zákona, o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.

3.13.  Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, dopravních a dalších poplatku spojené s objednáním a doručením a odměny za službu poskytovatele. Cenu tak tvoří kupní cena zboží (včetně nákladů na dodání) a odměna poskytovatele za jeho služby.

3.14.  Poskytujeme službu zprostředkování obchodu mezi kupujícím a zahraničním dodavatelem/li, či servery.

3.15.  Při platbě, jednoznačně souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je plnit.

 1. [JA12] cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:[JA13] 

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího bezhotovostně prostřednictvím platebního systému platební brána;

bezhotovostně platební kartou;[JA14] 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. [JA15] Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu elektronicky. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, pouze na zažádaní ze strany kupujícího a to v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v rozhraní uživatelského učtu na stránce eshopu.

 1. přeprava a dodání zboží

5.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.6.      Kupující je také povinen se informovat o doručeni svého dopravce (Česká pošta) Zda zásilku neuskladnil na cílené poště, či kupující nebyl zastižen na dané adrese. Následné pochybeni ze strany kupujícího či České pošty, kdy se po 14 dnech zásilka vrací, zpět odesilateli, neneseme zodpovědnost. Tímto se bere na vědomi, že z naši strany, byla zásilka úspěšně doručena a kupující tudíž nemá nárok na znovu odeslaní a navráceni platby za zboží!

5.7.      Oficiální doručovací doba je stanovaná prodejcem v zahraničí, od kterého je zboží objednáváno a následně doručováno. Tato doba může byt závislá na prodleni z důvodu celního řízeni bod 7.1 a 7.2 a také zapojení dalšího dopravce bod 6.6. Dalším dopravcem je myšleno také mezinárodní společnosti, které mají smlouvu o přepravě s daným dodavatelem a jejich individuální podmínky doručení a samotného řízení a procesu. Oficiální garanční dobu doručení však datujeme na 120 pracovních dnů, tato doba muže byt upravena závisle na problémech expedice či jiného zdržení ze strany prodejce.

5.8.      Převážná většina zásilek bude posílána jako registrované (podací číslo) a bude, je možné sledovat. Pokud se vyskytne problém s doručením, je povinností kupujícího, oznámit tuto skutečnost zprostředkovateli nejpozději do 30 dní od odeslání. Po této lhůtě již není reklamace dodání možná a 30 dnem od odeslání se považuje zboží za úspěšně doručené.

 1. Celní řízení:

6.1.      Pokud není uvedeno jinak, nákupem se stáváte dovozcem ze zemí mimo EU. Zásilky do hodnoty 150 EURO jsou osvobozeny od CLA a zásilky do 22 EURO jsou osvobozeny od DPH. V případě, že bude hodnota objednávky vyšší, může vám být příslušný poplatek vyměřen Celním úřadem. V takovém případě Vám přijde rekomando o doručení zásilky ze zahraničí s doložením dokladů pro celní řízení. Zašlete emailem "skladové a podací číslo", které je uvedeno v dokumentech, obratem obdržíte informace o postupu. Vše bude vyřízeno a balík propuštěn a odevzdán poště k doručení. V tomto případě náklady na vyřízení celních a jiných poplatků spojených s dodáním zboží ze zahraničí jsou na kupujícím = NA VÁS. Pokud tak neučiní kupující, situaci je nutno vyřešit osobně, bez nároku na reklamaci ze strany kupujícího.

6.2.      Neneseme odpovědnost za prodlení způsobené na straně kupujícího a další s tím související poplatky. Kupující je povinen doložit doklady na celní správu vždy (sám nebo s naší pomocí). Pokud tak kupující neučiní do 20 dnů, celní správa vrátí neproclený balík zpět odesílateli do zahraničí a není pak vrácení peněz možné! Standartní doba uložení na celnici je 20 dnů.

6.3.      Při problému je nejlépe nás kontaktovat, abychom pomohli s vyřešením clení deklarace.

 1. Práva z Vadného plnění[JA16] [JA17] [JA18] [JA19] 

7.1.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.1.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.1.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.1.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.1.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.1.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.3.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Viz bod 9.1

7.4.      V případě reklamace nás nejprve informujte emailem jaký je problém se zbožím, po té vám sdělíme adresu pro zaslání zboží. Po přijetí zboží proběhne překontrolování, zda je zboží v pořádku a zda je reklamace oprávněna. Pokud budu splněné body reklamace viz. bod 8. (reklamační řád prodávajícího a odstoupení od smlouvy) bude částka za zboží převedena na vámi sdělené číslo účtu do 60 pracovních dnů. Poštovné a náklady na vyřízení celních a jiných poplatků, spojených s dodáním zboží ze zahraničí, se v tomto případě nevrací. Reklamace je myšleno pouze záměna velikosti, nebo barvy zboží. Odstoupit a uznat reklamaci nelze v případě poškození mechanického, úmyslného, vzniklého nesprávným používáním a jiné než záměna velikosti či bravy zboží. Všechny výdaje spojené s reklamace platí kupující.

 1. reklamační řád prodávajícího a odstoupení od smlouvy

8.1.      Reklamace je přijata, zda jsou splněny tyto body.

8.2.      Posouzení poškození zboží a jeho uznáni ze strany prodávajícího ze zahraničí, následně zajištění dohody mezi prodávajícím ze zahraničí a kupujícím.

8. 3.     Záměna velikosti, nebo barvy zboží

8. 4      Odstoupení od kupní smlouvy není možné.

 

 1. další práva a povinnosti smluvních stran

9.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu.

9.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění číslo 203601741 zahraničního působení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad Bulharsko.

9.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ochrana osobních údajů

9.6.      Sídlo společnosti je Marko Dimitrov 15 s. Asenovets 8933 Nova Zagora, Bulgaria.

10.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem o ochraně osobních údajů.

10.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a [JA20]  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.[JA21] 

10.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

10.8.1.                     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

10.8.2.                     požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.    Doručování

12.1.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. závěrečná ustanovení

13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí bulharským právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.[JA22] 

13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.[JA23] 

13.4.  Daný internetový portál, je pouze prostředníkem ve vykonáváním styku mezi kupujícím a prodávajícím ze zahraničí, není ve fyzickém styku s obsahem. Pouze zajištuje mezi kupujícím a obchodníkem ze zahraničí či servery prostředníka pro dopravu a komunikaci. O stavu zboží a obsahu balíku nemůžeme ručit.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

obchodní společnosti Petrov91 asen s.r.o

PETROV 91 ASEN Ltd. 203601741 Marko Dimitrov 15 s. Asenovets 8933 Nova Zagora, Bulgaria

registrovaná v obchodním rejstříku IČ: 0203601741

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Sliven,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.Sneak4you.com.